martes, 3 de diciembre de 2019

Bases II Premi de Poesia Satírica "Falla Rei en Jaume I"

 
 II PREMI DE POESIA SATÍRICA

FALLA REI EN JAUME I

Gènero: poesia

Premi: dos premis, un primer de 150€ i un segon de 50€

Obert a: majors de 18 anys residents en la província de Valéncia

Entitat convocant: AC Falla Rei En Jaume I

Localitat de la entitat convocant: Catarroja

Data de tancament: 07:01:2020

BASES

Primer.-
Convocatòria i objecte del Premi

La Delegació de Cultura de la Falla Rei En Jaume I convoca el II Premi de Poesia Satírica “Falla Rei En Jaume I” a fi d'incentivar la creació d'este tipo de poesia característica de la nostra regió, en llengua valenciana.


Segon.- Participants i requisits

1. Podran concórrer al premi tots aquells autors que ho desigen, en un poema en llengua valenciana, de caràcter satíric, que haurà de versar sobre un tema concernent a l'actualitat de la nostra regió. No s'admetran poemes ofensius, contraris a l'honor, o que promoguen la xenofòbia, el maltractament o la violència.

2. Els poemes presentats hauran de ser originals i rigorosament inèdits; no podran haver segut publicats totalment o parcialment per qualsevol procediment imprés o electrònic, ni haver segut premiats en un atre certamen.

3. L'extensió dels poemes no serà inferior a xixanta versos a espai 1.5, en lletra Times New Roman de 12 punts, ni superior a cent versos de les mateixes característiques.

4. En cap cas haurà de figurar en els originals el nom de l'autor ni cap indicació que ho identifique, tant en l'obra com en el correu de l'enviament. No s'enviarà justificant de recepció ni es mantindrà contacte en els autors, excepte en els guanyadors per a notificar-los el resultat del premi.

Tercer.- Presentació d'originals

1. Lloc i forma

Les obres es presentaran en format word i es remetran a través de correu electrònic a la direcció de la Falla:
fallareienjaumei@hotmail.com, en l´assunt “II Premi de Poesia Satírica Falla Rei En Jaume I”, en el correu també s'enviarà un archiu adjunt en el nom “Plica”, a on s'inclouran les senyes d'identificació del participant: nom, llinages, direcció postal, correu electrònic, teléfon de contacte de l'autor, títul de l'obra presentada i breu currículum.

2. Determini

El determini de presentació de les obres començarà a partir de llendemà al de la publicació de la present convocatòria en la pàgina de la Falla en Facebook i atres mijos i finalisarà el 7 de giner de 2020.

Quart.-
Jurat i fallo

El Jurat encarregat de fallar el premi estarà format per el Delegat de Cultura de la Falla, la poeta Ampar Cabrera i Sanfélix i l'anterior guanyador del premi. El fallo del Jurat serà inapelable.

Quint.- Premi

1. Per a la present convocatòria el premi consistirà en un primer dotat en 150€ i un segon dotat en 50€.

Sext.- Acceptació de las bases

1. La participació en este premi implica la total acceptació de les bases.

2. L'incompliment de les obligacions que imponen les bases podrà ser motiu de revocació dels beneficis d'esta convocatòria.


No hay comentarios:

Publicar un comentario